بهمن رجبى، متولد ۷ اسفند ۱۳۱۸ - رشت.
ـ نوازنده و مدرس تنبک، سخنران و مؤلف.
ـ خودآموخته و بهره برده غیرمستقیم از مکتب استادان گذشته و بیش از همه امیرناصر افتتاح.
ـ داراى بیش از ۳۵ سال سابقه آموزش، نوازندگى و سخنرانى درباره جنبه هاى مختلف تنبک نوازى و تألیف کتاب ها و مقالاتى دراین زمینه.
ـ از آثار: کتاب هاى «تنبک و نگرشى به ریتم از زوایاى مختلف» و «دوجلد کتاب آموزشى براى دوره ابتدایى تا فوق عالى براى تنبک نوازى با استفاده از روش نت نویسى یک خطى و نوارهاى «دونوازى تنبک و تار» (همراه اسدالله حجازى) و گفت و گوى چپ و راست (همراه فربد یداللهى).

سه شنبه بیست و پنجم 4 1387
X